Podmínky a zásady užívání aplikace CARAVAN REVUE

1. Aplikace CARAVAN REVUE (dále též „Aplikace“) je mobilní aplikace, produkt organizace Česká národní asociace kempingu a karavaningu, z.s. (dále též „Autor“).

2. Aplikace umožňuje seznámení a využití komerční i nekomerční nabídky spolupracujících partnerú autora. Do aplikace je možné se registrovat a získat tak přístup ke vkládání vlastních příspěvků.

3. Prostřednictvím Aplikace uživatelé (dále též „Uživatelé“) nesmí užívat vulgární slova, hrubě urážet ostatní uživatele a vykonávat další aktivity, které mohou být považovány za obtěžování jiných Uživatelů.

4. Uživatel je odpovědný za veškeré aktivity, k nimž prostřednictvím jeho účtu dojde.

5. Uživatel souhlasí s tím, že svůj účet nebo práva k účtu nebude prodávat, ani je nikomu převádět.

6. Uživatel souhlasí s tím, že na stránkách Služby bude mít zaregistrovaný pouze jeden svůj unikátní účet.

7. Pokud uživatel využívá svoje App-ID pro přihlašování se, registraci či synchronizaci na stránkách třetích stran, smí využívat pro takovou aktivitu pouze svůj účet.

8. Uživatel souhlasí s tím, že nebude vyžadovat, shromažďovat ani používat přihlašovací údaje jiných Uživatelů služby.

9. Uživatel nese výhradní odpovědnost za svoje jednání a veškerá data a informace, které prostřednictvím služby odesílá, zveřejňuje nebo zobrazuje.

10. Uživatel prohlašuje, že bude respektovat pravidla fair play a nebude zneužívat či využívat jakékoliv provozní či technické chyby Aplikace.

11. Uživatelé mladší 16 let prohlašují, že získali souhlas svého zákonného zástupce se zpracováním svých osobních údajů, které uvádí pro účely používání Aplikace.

12. Autor nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním Aplikace. Neodpovídá za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání Aplikace nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

13. Autor prohlašuje, že se Aplikaci věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí tak, aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání Aplikace mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

14. Autor je oprávněn bez souhlasu Uživatelů, a i bez jejich předchozího oznámení Aplikace upravovat nebo aktualizovat.

15. Důsledkem porušení těchto Podmínek použití může být (dle uvážení Autora) zrušení Uživatelova účtu. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že Aplikaci používá na vlastní riziko a pro vlastní potřebu.. Autor nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele získaných nelegálním proniknutím do systému aplikace třetí osobou.

16. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Autor si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

   Autor jako správce zpracovává osobní údaje Uživatelů dle níže uvedených podmínek. Zpracováváme ty osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním naší Aplikace (tj. údaje, které používáte pro registraci a přihlašování do služby. Jedná se tak o tyto údaje: ● ID do aplikace ● Jméno, příjmení, adresa ● Email ● Země původu ● Data poskytované platformou (například k ověření platby) Tyto údaje zpracováváme, abychom mohli spravovat Váš uživatelský účet a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů. Vaše údaje dále zpracováváme za účelem: ● zlepšení kvality služby ● provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak je naše aplikace využívaná ● analýzy Vašich preferencí ● ověřování platby třetími stranami, které mají přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, jsou: o osoby, které administrují službu za účelem kontroly dodržování podmínek služby a zajištění bezproblémového fungování služby vůči Uživatelům; o osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy používání naší aplikace; o osoby, které pro nás zajišťují technický provoz Aplikace či autoři technologií, které pro naše služby využíváme; o osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu Aplikace a toto zabezpečení také pravidelně testují. o osoby, které využívají údaje za účelem propojení uživatelských účtů v aplikaci s vlastní poskytovanou službou (webové stránky)

   Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy. Údaje získané v rámci registrace do služby zpracováváme po dobu využívání služby. Tyto údaje jsou uloženy v backendové administraci systému. Po skončení využívání služby jsou Vaše údaje nenávratně smazány ze systému. Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu. Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže nepovolená třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření. V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

   Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi servery a Aplikací běžící na Vašem zařízení šifrovány. Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy spožadavkem na výmaz Vašeho účtu na adresu: sekretariat@cnacc.eu